Rada Rządowa

Rada Rządowa Monarchii


Jest organem konstytucyjnym co reguluje Rozdział VI Konstytucji

Rządy sprawuje, pod zwierzchnictwem Władcy, Minister Stanu, wspomagany przez Radę Rządową. Minister Stanu reprezentuje Władcę. Sprawuje kierownictwo służb wykonawczych. Dysponuje aparatem przymusu. Przewodniczy z głosem przeważającym Radzie Rządowej.
Rozporządzenia Ministerialne są rozpatrywane przez Radę Rządową i podpisywane przez Ministra Stanu; zawierają one informację o przebiegu obrad nad nimi. Są one przekazywane Władcy w ciągu dwudziestu czterech godzin od ich podpisania i nabierają mocy wykonawczej jedynie w razie braku wyraźnego sprzeciwu ze strony Władcy w ciągu dziesięciu dni od ich przekazania przez Ministra Stanu. Władca może poinformować Ministra Stanu, że nie zamierza korzystać z prawa sprzeciwu w przypadku niektórych rozporządzeń lub rodzajów rozporządzeń. Nabierają one wówczas mocy wykonawczej natychmiast po ich podpisaniu przez Ministra Stanu.

Chrześcijańskie Międzymorze


Minister Stanu i Członkowie Rady Rządowej ponoszą odpowiedzialność przed Władcą za administrowanie monarchią.

O ile Ustawa nie stanowi inaczej, rozdział materii między Dekrety Władcy a Rozporządzenia Ministerialne ustala się w drodze Dekretu Władcy. Każdy, kto zasiada w Radzie Rządowej, ma obowiązek otwarcie wypowiadać swoją opinię, a Władca zobowiązany jest jej wysłuchać. Jeżeli któryś z członków Rady Rządowej jest zdania, że podejmowana decyzja koliduje z formą państwa lub innymi prawami, lub jest jawnie szkodliwa dla Monarchii, jego obowiązkiem jest złożyć wyraźny protest oraz dołączyć swoją opinię do protokołu. Kto nie zaprotestuje w podobny sposób, uznany będzie za akceptującego decyzję i poniesie za to odpowiedzialność w sposób, który zostanie następnie określony oraz może zostać postawiony przez Radę Narodową w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym. Podstawowe obowiązki i prawa urzędników, gwarancje im przysługujące, oraz ich odpowiedzialność cywilną i karną określa Ustawa.

Rada Rządowa Monarchii

Minister Stanu

Rządu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Wielce Szlachetny Skartabellat Andrzej Nikodemowicz

Główny koordynator prac Rządu.


Minister Spraw Zagranicznych

Rządu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Jego Ekscelencja Honorowo Tytułowany Książe Aleksander Jan Giedroyc

Minister odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne Chrześcijańskiego Międzymorza.


Wiceminister i Podsekretarz Stanu do spraw Religijnych

Rządu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Kompan Michał Bettcher

Wiceminister odpowiedzialny za koordynację działaniami Misji Charytatywnej.

Struktura Rządu Monarchii


Siedziba Ministra Stanu to Kancelaria Rządu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

1. Struktura stałego Gabinetu Rządu :
a. Minister Stanu (ang. Minister of State),
b. Minister Spraw Zagranicznych (ang. Minister of Foreign Affairs),
c. Minister Skarbu (ang. Minister of Treasury)
2. Na wniosek Ministra Stanu lub kandydata na Ministra Stanu pozostałe struktury Rządu powoływane i odwoływane są Ordonansem rozszerzając Gabinet Rządowy. „Komórki Rządu do spraw …” lub „Pełnomocnik Rządu do spraw …” kierowane są przez Wiceministra Sekretarza Stanu lub Wiceministra Podsekretarza Stanu

Hierarchia w Rządzie, starszeństwo od lewej


I. Minister Stanu,
II. Minister Spraw Zagranicznych, Minister Skarbu,
III. Wiceminister Sekretarz Stanu,
IV. Wiceminister Podsekretarz Stanu,
V. Sekretarz Stanu w Ministerstwie, VI. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie; Podsekretarz Stanu w Wice ministerstwie,
VII. Doradca Ministra Stanu; Doradca Ministra; Doradca Wiceministra,
VIII. Dyrektor Departamentu; Dyrektor; Wicedyrektor,
IX. Kierownik; Zastępca Kierownika,
X. Koordynator Regionu; Koordynator,
XI. Starszy Specjalista,
XII. Specjalista,
XIII. Młodszy Specjalista,
XIV. Pozostały personel.

Sekretarz Ministra Stanu

Rządu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Paulina Kuliś

Sekretarz Ministra Stanu odpowiedzialna za sprawy kancelaryjne.